НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАС

„ОРГАНИК СЕРТ“ ЕООД e юридическо дружество, акредитирано от Българска служба по акредитация на 30 ноември 2020 г. и регистрирано със заповед на министъра на земеделието, храните и горите № РД09-452/05.05.2021г., да сертифицира непреработени растения и растителни продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен материал; домашни животни и непреработени животински продукти; преработени селскостопански продукти, включително продукти от аквакултури, предназначени за употреба като храна; фуражи; вина; други продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2018/848 или необхванати от предходните категории.

Висшето ръководство на ОРГАНИК СЕРТ определя цялостната политика, подобрява системата за управление и ръководи дружеството в процеса на контрол и сертификация.

Отговорник качество разработва и поддържа системата за управление и цялостната документация на дружеството.

Комисията по сертификация преглежда Вашите документи и дава предложение на Ръководителя за предоставяне или отказване на сертификация на продукти.

Комисията за запазване на безпристрастността съдейства на ОРГАНИК СЕРТ за запазване на безпристрастността на дружеството в процеса по контрол и сертификация и разглежда Ваши сигнали, свързани с безпристрастността на действията на ОРГАНИК СЕРТ.

Комисията по жалби и възражения разглежда Ваши възражения относно предоставяне, отказване, разширяване или намаляване или оттегляне на сертификацията.

Екипите от инспектори удостоверяват съответствието на Вашата дейност и категории продукти с правилата за биологично земеделие.