Категории продукти включени в обхвата на Органик Серт

Квалифицираният ни екип с богата оперативна експертиза и отлични юридически познания ще съдейства в процеса по сертификация и точно и адекватно ще удостовери и проследи съответствието на Вашите селскостопански дейности и продукти с правилата за биологично земеделие.
ПРОИЗВОДСТВО

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Непреработени растения и растителни продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен материал;

 

БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО

Домашни животни и непреработени животински продукти;

 

ПЧЕЛАРСТВО

Пчели и пчелни продукти – мед, восък, прашец, прополис;

 

СЪБИРАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ

Събиране на диворастящи растения и части от тях – билки, плодове, листа, корени, стебла, кора, семена, гъби и други;

 

ПОДГОТОВКА

ПРЕРАБОТКА НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Преработени селскостопански продукти, включително продукти от аквакултури, предназначени за употреба като храна.

 

ВИНО

Производсто на биологично вино.

 

ПРЕРАБОТКА НА ДРУГИ БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Преработени други селскостопански продукти –  дрожди, използвани за храна или фураж, етерични масла, традиционни билкови продукти на растителна основа.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ/ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА

ТЪРГОВИЯ С БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Разпространение на биологични продукти или произведени при преход към биологично производство продукти, включително събиране и транспортиране на такива продукти и/или пускане на пазара.

 

СЪХРАНЕНИЕ

СКЛАДИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Складиране на биологични или произведени при преход към биологично производство продукти;

 

ВНОС

ВНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Внос на биологични или произведени при преход към биологично производство продукти в Европейския Съюз от трета държава (страни извън Европейския Съюз);

 

ИЗНОС

ИЗНОС КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Износ на биологични или произведени при преход към биологично производство продукти от Европейския Съюз за трета държава (страна извън Европейския Съюз);