Вашата биологична сертификация днес означава стъпка към по-здравословно и по-устойчиво Утре, което е наша мисия!

КАК СЕ СТАВА СЕРТИФИЦИРАН БИОПРОИЗВОДИТЕЛ С ПОМОЩТА НА ОРГАНИК СЕРТ?

Седем лесни стъпки, с които Вашият бизнес ще стане по-биологичен, по-здравословен, по-устойчив.
1.
СТЪПКА 1

ЗАПИТВАНЕ

Всеки производител, преработвател или търговец, който проявява интерес към сертификация, може да направи запитване към „ОРГАНИК СЕРТ“ по един от следните начини:

– по телефон: 0897 094 293; 0899 408 580
– чрез е-mail: office@organic-cert.eu
– чрез формата за запитване в сайта: www.organic-cert.eu
– на място в офиса: ул. „Спартак“ №30, гр. Шумен – 9703

2.
СТЪПКА 2

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

За да бъде открита процедура по сертификация, кандидатстващият оператор подава  Заявка за сертификация. Тя трябва да бъде попълнена ясно и четливо и да е придружена с необходимия набор от документи, описани в нея. Подава се в офиса на ОРГАНИК СЕРТ, по пощата (или чрез куриер) или по електронна поща.

3.
СТЪПКА 3

ПРЕГЛЕД НА ЗАЯВКАТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

Органът по сертификация извършва преглед на подадената от оператора заявка, както и на документите към нея.

ОРГАНИК СЕРТ може да откаже да извърши определена сертификация.

4.
СТЪПКА 4

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Разходите по контрол и сертификация се заплащат от оператора, съгласно утвърден Ценоразпис, публикуван от ОРГАНИК СЕРТ.

При желание от страна на оператора, се изготвя ценова оферта.

5.
СТЪПКА 5

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

За включване в системата за контрол и провеждане на дейностите по сертификация на продукти от ОРГАНИК СЕРТ, задължително се сключва договор с кандидатстващия оператор.

Договорът урежда правата и задълженията на страните.

6.
СТЪПКА 6

КОНТРОЛ

По време на физическата проверка на място инспектор при ОРГАНИК СЕРТ проверява:

– полетата и постройките, оборудването и транспортните средства, касаещи дейността Ви (включително и на небиологичните Ви такива);
– всички записи и документи, свързани с производствената единица в стопанството Ви;
– при необходимост взема проби от: почва, листа, продукт, преработен продукт.

Инспекцията на място приключва с двустранно подписан доклад.

7.
СТЪПКА 7

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ

При установяване на съответствие с изискванията за биологично производство, съгласно европейското и национално законодателство, ОРГАНИК СЕРТ издава сертификат, отговарящ на изискванията по член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/ 848 на Европейския парламент и Съвета, и Делегиран регламент (ЕС) 2023/207  на Комисията.

Сертификатът е с валидност една година от датата на издаване и може да се използва само в обхвата, за който се отнася.

Вносът на биологични продукти от компании извън Европейския съюз (трети страни),  трябва да бъде придружен със сертификат за инспекция наричан още COI, издаван чрез европейската електронна система TRACES.

Законодателството при износ на биологични продукти към САЩ изисква издаване на сертификат за транзакция – NOP IMPORT CERTIFICATE.

Сертифицирайки се като биологичен производител, Вие подобрявате надеждността на продуктите си, повишавате доверието на клиенти и потребители към Вас и разширявате пазарите си!
В този процес ОРГАНИК СЕРТ ще бъде Ваш доверен партньор.
Квалифицираният ни екип е с богат опит и ще извърши процеса по сертификация, като точно и адекватно ще удостовери и проследи съответствието на произвежданите от Вас продукти с правилата за биологично земеделие.